Informatie gegevensbescherming

In deze informatie over gegevensbescherming vindt u een overzicht van de manier waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt. 

 

Via onderstaande informatie willen wij u een overzicht geven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en van de rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De precieze gegevens die worden verwerkt en de manier waarop die worden gebruikt, hangt voornamelijk af van het soort gevraagde en overeengekomen diensten.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik hierover contact opnemen?

 

GRENKEFINANCE N.V.

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

Tel: 0347-325010

 

U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming:

 

GRENKEFINANCE N.V.

T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

E-mail: databeveiliging@grenke.nl

 

2. Welke regelgeving is op GRENKE Finance N.V. van toepassing?

 

GRENKE Finance N.V. onderdeel is van een internationaal concern. GRENKE Finance N.V. is juridisch een volle dochter van het Duitse GRENKE AG, gevestigd aan de Neuer Markt 2 te Baden Baden. GRENKE AG. GRENKE Finance N.V. is als Nederlandse N.V. aan de Nederlandse wet en regelgeving gebonden, zo ook aan de Nederlandse wet op gegevensbescherming de AVG.

 

3. Welke bronnen en gegevens gebruiken jullie?

 

Wij verwerken persoonsgegevens die wij door onze zakelijke relatie ontvangen van onze klanten. Als ons wordt gevraagd onze diensten te verlenen, verwerken wij daarnaast persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen mogen halen (bijv. debiteurenlijsten, kadaster, handelsregister, de pers, internet) of die om een gerechtvaardigde reden door onze verkooppartners of andere externe partijen (bijv. een commerciële kredietinstelling) aan ons worden verstuurd.

 

De volgende persoonsgegevens zijn relevant:

 • Feitelijke persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats, en nationaliteit)

 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

 • Identificatiegegevens (bijv. ID-informatie)

 • Authenticatiegegevens (bijv. specimen handtekening)

 • Ordergegevens (bijv. betalingsopdracht)

 • Gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen (bijv. verkoopgegevens uit betalingstransacties)

 • Informatie over de financiële situatie van onze klanten (bijv. kredietinformatie, scoring/ratinggegevens, herkomst van middelen)

 • Reclame- en verkoopgegevens (zoals reclamescores), documentatiegegevens (bijv. verslagen van raadpleging)

 

4. Waarom verwerken jullie mijn gegevens (doeleinden van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 

a. Om contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6, lid 1, onder b), AVG)

 

Wij verwerken gegevens om overeenkomsten voor financiële dienstverlening te sluiten met onze klanten of om vóór sluiting van een overeenkomst op uw verzoek. Het doel van de gegevensverwerking is in eerste instantie gericht op het product zelf (bijv. leasing en factoring) en kan een behoefteanalyse, raadpleging en de uitvoering van transacties omvatten. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, verwijzen wij naar de desbetreffende contractdocumenten en algemene voorwaarden.

 

b. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG)

 

Indien nodig zullen wij uw gegevens niet alleen verwerken voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, maar ook om onze eigen gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen, met name:

 

 • Raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen (bijv. Graydon Nederland en het BKR) om krediet- en debiteurenrisico's vast te stellen;

   

  Voor de controle op eventuele krediet- of debiteurenrisico's en om onszelf te verweren tegen eventuele strafbare handelingen, verstrekken wij gegevens betreffende de aanvraag en de aanvrager aan Graydon Nederland, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Zuidoost. Graydon Nederland zal de opgeslagen gegevens over u aan ons ter beschikking stellen, mits wij overtuigend hebben kunnen aantonen dat ons belang hierin gerechtvaardigd is.

  Voorts zullen wij persoonsgegevens die zijn verzameld voor de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens inzake gedrag dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst of inzake frauduleus gedrag, verzenden naar Bureau Krediet Registratie, Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel.

  De rechtsgrondslag voor verzending van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Artikel 6, lid 1, onder f), AVG mag slechts worden gebruikt als grond voor de verzending van gegevens indien dit nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze bank of derden maar kunnen niet zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene van wie de persoonsgegevens moeten worden beschermd.

  De kredietinstellingen zullen de ontvangen gegevens verwerken en tevens gebruiken om een profiel (scoring) aan te maken, om hun contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, waar nodig, andere derde landen (mits hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verschaffen zodat zij onder meer de kredietwaardigheid van natuurlijke personen kunnen beoordelen.

  Voor meer informatie zoals beschreven in artikel 14 AVG betreffende activiteiten die worden ondernomen door kredietinstellingen, kunt u op de volgende links klikken of de website bezoeken via:

 • Controle en optimalisatie van procedures inzake behoeften, met het oog op directe verkoopstrategieën;

 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;

 • Instelling van wettelijke vorderingen en verdediging bij juridische geschillen;

 • Waarborging van de IT-beveiliging en beveiliging van IT-operaties in onze onderneming;

 • Het voorkómen en ophelderen van strafbare handelingen;

 • Videomonitoring voor het handhaven van het binnenlands gezag en om bewijs te verzamelen bij aanvallen en fraude;

 • Gebouw- en uitrustingsveiligheidsmaatregelen (bijv. toegangscontrole);

 • Maatregelen om het binnenlands gezag te waarborgen;

 • Bedrijfsbeheermaatregelen en maatregelen om producten en diensten te ontwikkelen.

 

c. Op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG)

 

Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijv. gegevens doorsturen binnen de groep, betalingstransactiegegevens analyseren voor marketingdoeleinden), kunnen wij deze rechtmatig verwerken op grond van de door u gegeven toestemming. U kunt deze toezegging op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht wordt. Intrekking van de toestemming is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking.

 

d. Op grond van wettelijke bepalingen (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) of algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e), AVG)

 

Voorts zijn wij verplicht aan verschillende wettelijke eisen te voldoen (de wet inzake de bestrijding van witwaspraktijken, belastingwetten). Redenen om gegevens te verwerken zijn onder meer het controleren van de kredietwaardigheid, het bevestigen van identiteit en leeftijd, het voorkomen van fraude en witwaspraktijken, het voldoen aan controle- en meldingsvereisten uit de belastingwetgeving en het analyseren en beheren van risico's.

 

5. Worden de verwerkingen vastgelegd in een register?

 

Een overzicht van alle verwerkingen, het doel van deze verwerkingen, de wettelijke grondslag van deze verwerkingen en de verzamelde gegevens voor deze verwerkingen vindt u in ons Register van Verwerkingen.

 

Dit register is op ieder moment bij de functionaris gegevens bescherming opvraagbaar. Een verzoek per email waarin, u kenbaar maakt het register te willen inzien en waarin u uzelf identificeert als belanghebbende zijn daarvoor voldoende.

 

6. Wie krijgt mijn gegevens?

 

Uw gegevens komen terecht bij de kantoren van onze ondernemingen die toegang tot uw gegevens moeten hebben zodat wij aan onze contractuele en wettelijke vereisten kunnen voldoen. De dienstverleners en tussenpersonen die wij gebruiken kunnen ook gegevens ontvangen met het oog op deze doeleinden. Deze bedrijven hebben bij de verwerking van deze gegevens een eigen verantwoordelijkheid in de zin van de AVG. Deze bedrijven behoren tot de categorieën kredietverleningsdiensten, IT-diensten, logistieke diensten, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consultancy, en verkoop en marketing.

Wij wijzen erop dat wij verplicht zijn alle klant gerelateerde gegevens en waarderingen die wij kennen geheim te houden (bankgeheim) binnen de banksector, wanneer wij gegevens doorsturen naar ontvangers buiten onze onderneming. Wij hebben uitsluitend toestemming nodig om informatie over u door te sturen, indien dit wettelijk vereist is, indien u daarvoor toestemming hebt verleend of indien wij gemachtigd zijn om bankinformatie te verstrekken. Eventuele ontvangers van persoonsgegevens onder deze voorwaarden zijn (bijvoorbeeld):

 

 • Overheidsorganen en -instellingen indien daartoe een wettelijke of formele verplichting bestaat.

 • Andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen die wij persoonsgegevens toesturen om onze zakelijke relatie met u te onderhouden (bijv. correspondentbanken, kredietinstellingen, naargelang van het contract).

 • Andere ondernemingen binnen onze groep die een risicobeheerprocedure uitvoeren vanwege een wettelijke of formele verplichting daartoe.

 

Voorbeelden van andere gegevensontvangers zijn kantoren waarvoor u toestemming hebt verleend, en die u hebt ontheven van het overeengekomen bankgeheim, of met uw toestemming.

 

7. Worden er gegevens verstuurd naar een derde land of naar internationale organisaties?

 

Er worden gegevens verstuurd naar locaties in landen buiten de Europese Unie (”derde landen”) indien

 

 • Dit nodig is om uw opdrachten uit te voeren (bijv. betalingsopdrachten);

 • Dit wettelijk vereist is (bijv. verplichte kennisgeving uit hoofde van belastingwetgeving); of

 • U ons daarvoor toestemming hebt verleend.

 

8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Let op: onze zakelijke relatie is een voortdurende verplichting die voor enkele jaren wordt aangegaan.

Indien de gegevens niet meer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij periodiek gewist, tenzij tijdelijke verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:

Nakoming van een verplichting om de gegevens te bewaren op grond van handels- en fiscale wetgeving, bijv. de algemene belasting wet en de Wet ter bestrijding van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme (WWFT). Conform deze wetten moeten gegevens tussen de twee en tien jaar worden bewaard/gedocumenteerd.

 

9. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming? 

 

Elke persoon met wie wij zaken doen heeft het recht

 • Van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG;

 • Op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;

 • Op wissing overeenkomstig artikel 17 AVG;

 • Op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;

 • Van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG;

 • En het recht op overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG.


U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze functionaris gegevensbescherming.

Elke persoon heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (op grond van artikel 77 AVG). In uw geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de volledigheid en vragen over de procedure verwijzen wij u naar de website van het AP.

U kunt uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons op elk moment weer intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht is gegaan. Let op: deze intrekking is vanaf dat moment van kracht. De intrekking is niet van toepassing op gegevens die vóór de intrekking zijn verwerkt.

 

10. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

 

U dient ons de persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een zakelijke relatie met u aan te gaan en te onderhouden en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen in verband daarmee, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij gewoonlijk niet in staat een contract met u te sluiten of een contract uit te voeren.

 

Meer in het bijzonder zijn wij op grond van anti-witwasregels verplicht uw ID-document te controleren voordat wij een zakelijke relatie met u aangaan, en daarbij uw naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, en ID-gegevens op te vragen en te documenteren. Om ervoor te zorgen dat wij deze verplichting kunnen nakomen, dient u ons de noodzakelijke informatie en documenten te verstrekken conform de wet inzake de bestrijding van witwaspraktijken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich tijdens onze zakelijke relatie voordoen. Als u ons niet de noodzakelijke informatie en documenten verstrekt, mogen wij de zakelijke relatie met u niet aangaan of voortzetten.

 

11. Hoe worden mijn gegevens in de dealerportal verwerkt?

 

Op www.grenke.nl verschaffen we aangemelde dealers toegang tot een gebruikers account in ons dealerportaal, waar de dealer of zijn medewerkers, toegang hebben tot de volgende mogelijkheden:

 

a. Registratie

 

We verzamelen de volgden gegevens tijdens het registratie proces:

 

 • Bedrijfsnaam

 • NAW gegevens

 

Andere gegevens kunnen worden verstrekt op vrijwillige basis. Als dealer, kunt u door uw geselecteerde medewerkers toegang verschaffen tot ons dealerportal.

 

b. Mogelijkheden

 

Binnen ons dealerportal heeft u de volgende mogelijkheden:

 

 • Het indienen en opslaan van aanvragen.

 • Het archiveren van opgeslagen aanvragen en contracten.

 • Het wijzigen van de gebruikersgegevens.

 • Het opstarten van de elektronische afhandeling van contracten (e-contracten).

 

c. Data Verwerking

 

We gebruiken de verstrekte gegevens als deel van het registratieproces of voor het gebruik van de mogelijkheden, voor zover noodzakelijk om de relevante mogelijkheden in het dealerportal te kunnen aanbieden, uitvoering te geven aan het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op eigen verzoek (art 6 lid 1b AVG). Voor zover noodzakelijk, verwerken wij de door u aan ons verstrekte gegevens buiten de normale uitvoering van het contract, met als doel onze belangen en die van derden te beschermen. Hierbij wordt in het bijzonder genoemd, de raadpleging en uitwisseling van gegevens met kredietbeoordelingsmaatschappijen (BKR) en het onderzoek naar kredietwaardigheid en het risico over het krediet dat verstrekt wordt.

 

d. Verantwoordelijkheid

 

Als u gegevens verstrekt voor de verwerking als beschreven in het dealerportal, bent u zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevensverzameling en invoering daarvan in het dealerportal en voor eventuele relevante gegevensbeschermingsmaatregelen. We zijn daarna verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de AVG en voor de bescherming van de gegevensverwerking beschreven in de AVG.

 

e. Wachtwoorden

 

U heeft alleen toegang tot uw gebruikersaccount met een wachtwoord. U of uw medewerkers zijn verantwoordelijk voor het instellen van een veilig wachtwoord en het veilig bewaren van dit wachtwoord, zodat onbevoegden deze wachtwoorden niet in handen kunnen krijgen.

 

f. Rechten om uw toestemming in te trekken, account te verwijderen

 

U kunt de gegevens die u in het dealerportal ingevoerd heeft op elk moment wissen en u account verwijderen onder het kopje gebruikersgegevens. Hieronder kunt u ook bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonsgegevens voor het gebruik en de registratie in het dealerportal. Vanzelfsprekend, zullen wij de gegevens spoedig verwijderen als het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld is gehaald en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens niet te verwijderen. Als de gegevens niet worden verwijderd wegens wettelijke verplichtingen, zal de verwerking worden beperkt. Dit betekend dat de gegevens worden geblokkeerd en niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Dit geldt bijv. voor gebruiksgegevens die op basis van belasting en andere wetgeving langer moeten worden bewaard.

 

12. In hoeverre is de besluitvorming geautomatiseerd?

 

Om de zakelijke relatie aan te gaan en aan te houden, maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Als wij deze procedure in afzonderlijke gevallen gebruiken, zullen wij u daarover apart informeren, indien dat wettelijk vereist is.

 

13. Doet u aan profilering?

 

In sommige gevallen automatiseren wij de verwerking van uw gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van u te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld in de volgende gevallen gebruik van profilering:

 

 • Vanwege eisen in de wet- en regelgeving zijn wij verplicht witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en strafbare handelingen die onze activa in gevaar brengen, te bestrijden. Ook werken wij met gegevensevaluatie (ook tijdens betalingstransacties). Deze maatregelen zijn ingesteld om u te beschermen.

 • Wij gebruiken evaluatie-instrumenten om u gerichte informatie en advies over producten te kunnen verstrekken. Deze stellen ons in staat te communiceren en adverteren (inclusief markt- en opinieonderzoek) op een wijze die aan uw behoeften tegemoetkomt.

  Wij maken gebruik van scoring bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid. Met deze procedure wordt berekend hoe waarschijnlijk een klant zijn betalingsverplichtingen in overeenstemming met het contract zal nakomen. Bij deze berekening wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met verdiencapaciteit, uitgaven, bestaande schulden, werk, werkgever, lengte van het dienstverband, ervaringen van eerdere zakelijke relaties, aflossing van eerdere leningen volgens contractuele afspraken, en informatie van kredietinstellingen. Scoring is gebaseerd op een erkende wiskundig statistische procedure die grondig getest is. De berekende uitkomsten helpen ons besluiten te nemen over productverkopen en worden meegenomen in routinematige risicobeheerprocedures.

 
 

Informatie over uw recht om u af te melden op grond van artikel 21 AVG


1. Het recht om u af te melden in individuele gevallen

 

U hebt op elk moment het recht u af te melden voor verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking met het oog op afweging van belangen), om redenen die verband houden met uw eigen, specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 4, AVG.

 

Als u zich afmeldt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering tot doel heeft.

 

2. Het recht om u af te melden voor gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden

 

In individuele gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe reclamedoeleinden. U hebt op elk moment het recht om u af te melden voor verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering, indien die verband houdt met dergelijke directe reclame.