Informatie gegevensbescherming

In deze informatie over gegevensbescherming vind je een overzicht van de manier waarop je gegevens worden verzameld en verwerkt.
 

Via onderstaande informatie willen wij je een overzicht geven van de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en van de rechten die je hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De precieze gegevens die worden verwerkt en de manier waarop die worden gebruikt, hangt voornamelijk af van het soort gevraagde en overeengekomen diensten.
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik hierover contact opnemen?

GRENKEFINANCE N.V.

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

Tel: 0347-325010


Je kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming:

GRENKEFINANCE N.V.

T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

E-mail: [email protected]


 

2. Welke regelgeving is op GRENKEFINANCE N.V. van toepassing?

GRENKEFINANCE N.V. is onderdeel van een internationaal concern. GRENKEFINANCE N.V. is juridisch een volle dochter van het Duitse GRENKE AG, gevestigd aan de Neuer Markt 2 te Baden Baden. GRENKEFINANCE N.V. is als Nederlandse N.V. aan de Nederlandse wet en regelgeving gebonden, zo ook aan de Nederlandse wet op gegevensbescherming de AVG.
 

3. Welke bronnen en gegevens gebruiken jullie?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij door onze zakelijke relatie ontvangen van onze klanten. Als ons wordt gevraagd onze diensten te verlenen, verwerken wij daarnaast persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen mogen halen (bijv. debiteurenlijsten, kadaster, handelsregister, de pers, internet) of die om een gerechtvaardigde reden door onze verkooppartners of andere externe partijen (bijv. een commerciële kredietinstelling) aan ons worden verstuurd. Ten slotte worden persoonsgegevens verwerkt van onze aandeelhouders, vertegenwoordigers van aandeelhouders en gasten van de jaarlijkse algemene vergadering op basis van onze juridische verplichtingen.


De volgende persoonsgegevens zijn relevant:

 • Feitelijke persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats, en nationaliteit)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Identificatiegegevens (bijv. ID-informatie)
 • Authenticatiegegevens (bijv. specimen handtekening)
 • Ordergegevens (bijv. betalingsopdracht)
 • Gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen (bijv. verkoopgegevens uit betalingstransacties)
 • Informatie over de financiële situatie van onze klanten (bijv. kredietinformatie, scoring/ratinggegevens, herkomst van middelen)
 • Reclame- en verkoopgegevens (zoals reclamescores), documentatiegegevens (bijv. verslagen van raadpleging)
 • Gegevens in verband met de aandeelhouderspositie, zoals het aantal aandelen, het soort aandelen, het soort aandelenbezit of informatie over de bank die je aandelen houdt.
 • Gegevens in verband met de jaarlijkse algemene vergadering van GRENKE AG, zoals het nummer van het toegangsbewijs, volmachten, instructies, etc.


4. Waarom verwerken jullie mijn gegevens (doeleinden van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):


a. Om contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6, lid 1, onder b), AVG)

Wij verwerken gegevens om overeenkomsten voor financiële dienstverlening te sluiten met onze klanten of om vóór sluiting van een overeenkomst op jouw verzoek. Het doel van de gegevensverwerking is in eerste instantie gericht op het product zelf (bijv. leasing en factoring) en kan een behoefteanalyse, raadpleging en de uitvoering van transacties omvatten. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, verwijzen wij naar de desbetreffende contractdocumenten en algemene voorwaarden.


b. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG)

Indien nodig zullen wij je gegevens niet alleen verwerken voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, maar ook om onze eigen gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen, met name:

 

 • raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen (bijv. Graydon Nederland en het BKR) om krediet- en debiteurenrisico's vast te stellen;

 

Voor de controle op eventuele krediet- of debiteurenrisico's en om onszelf te verweren tegen eventuele strafbare handelingen, verstrekken wij gegevens betreffende de aanvraag en de aanvrager aan Graydon Nederland, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Zuidoost. Graydon Nederland zal de opgeslagen gegevens over jou aan ons ter beschikking stellen, mits wij overtuigend hebben kunnen aantonen dat ons belang hierin gerechtvaardigd is.

Voorts zullen wij persoonsgegevens die zijn verzameld voor de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens inzake gedrag dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst of inzake frauduleus gedrag, verzenden naar Bureau Krediet Registratie, Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel.

De rechtsgrondslag voor verzending van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Artikel 6, lid 1, onder f), AVG mag slechts worden gebruikt als grond voor de verzending van gegevens indien dit nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze bank of derden maar kunnen niet zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene van wie de persoonsgegevens moeten worden beschermd.

De kredietinstellingen zullen de ontvangen gegevens verwerken en tevens gebruiken om een profiel (scoring) aan te maken, om hun contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, waar nodig, andere derde landen (mits hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verschaffen zodat zij onder meer de kredietwaardigheid van natuurlijke personen kunnen beoordelen.

Voor meer informatie zoals beschreven in artikel 14 AVG betreffende activiteiten die worden ondernomen door kredietinstellingen, kun je op de volgende links klikken of de website bezoeken via:
 


Kwaliteitsborging om interne bedrijfsprocessen te optimaliseren:

 • controle en optimalisatie van procedures inzake behoeften, met het oog op directe verkoopstrategieën;
 • reclame of markt- en opinieonderzoek, als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je gegevens;
 • instelling van wettelijke vorderingen en verdediging bij juridische geschillen;
 • waarborging van de IT-beveiliging en beveiliging van IT-operaties in onze onderneming;
 • het voorkómen en ophelderen van strafbare handelingen;
 • videomonitoring voor het handhaven van het binnenlands gezag en om bewijs te verzamelen bij aanvallen en fraude;
 • gebouw- en uitrustingsveiligheidsmaatregelen (bijv. toegangscontrole);
 • maatregelen om het binnenlands gezag te waarborgen;
 • bedrijfsbeheermaatregelen en maatregelen om producten en diensten te ontwikkelen.


c. Op grond van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG)

Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijv. gegevens doorsturen binnen de groep, betalingstransactiegegevens analyseren voor marketingdoeleinden), kunnen wij deze rechtmatig verwerken op grond van de door jou gegeven toestemming. Je kunt deze toezegging op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht is geworden. Intrekking van de toestemming is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking.


d. Op grond van wettelijke bepalingen (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) of algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e), AVG)

Voorts zijn wij verplicht aan verschillende wettelijke eisen te voldoen (o.a. de wet ter voorkoming van witwaspraktijken en financieren van terrorisme, belastingwetten). Redenen om gegevens te verwerken zijn onder meer het controleren van de kredietwaardigheid, het bevestigen van de identiteit en leeftijd, het voorkomen van fraude en witwaspraktijken, het voldoen aan controle- en meldingsvereisten uit de belastingwetgeving en het analyseren en beheren van risico's.

Wegens juridische verplichtingen en legitieme belangen in de context van de organisatie en ordelijk verloop van de jaarlijkse algemene vergaderingen, verwerken we ook persoonlijke gegevens van aandeelhouders, vertegenwoordigers van aandeelhouders en, indien van toepassing, gasten op de jaarlijkse algemene vergadering van GRENKE AG (in het bijzonder de naam en contactgegevens). De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de deelname van aandeelhouders, aandeelhoudersvertegenwoordigers en mogelijke gasten aan de jaarlijkse algemene vergadering of het houden van analistenevenementen. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen en vervolgens verwijderd.


5. Worden de verwerkingen vastgelegd in een register?

Een overzicht van alle verwerkingen, het doel van deze verwerkingen, de wettelijke grondslag van deze verwerkingen en de verzamelde gegevens voor deze verwerkingen vind je in ons register van verwerkingen.

Dit register is op ieder moment bij de functionaris gegevens bescherming opvraagbaar. Een verzoek per email waarin, je kenbaar maakt het register te willen inzien en waarin je jezelf identificeert als belanghebbende zijn daarvoor voldoende.


6. Wie krijgt mijn gegevens?

Je gegevens komen terecht bij de kantoren van onze ondernemingen die toegang tot je gegevens moeten hebben zodat wij aan onze contractuele en wettelijke vereisten kunnen voldoen. De dienstverleners en tussenpersonen die wij gebruiken kunnen ook gegevens ontvangen met het oog op deze doeleinden. Deze bedrijven hebben bij de verwerking van deze gegevens een eigen verantwoordelijkheid in de zin van de AVG. Deze bedrijven behoren tot de categorieën kredietverleningsdiensten, IT-diensten, logistieke diensten, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consultancy, en verkoop en marketing.

Wij wijzen erop dat wij verplicht zijn alle klant gerelateerde gegevens en waarderingen die wij kennen geheim te houden (bankgeheim) binnen de banksector, wanneer wij gegevens doorsturen naar ontvangers buiten onze onderneming. Wij hebben uitsluitend toestemming nodig om informatie over jou door te sturen, indien dit wettelijk vereist is, indien je daarvoor toestemming hebt verleend of indien wij gemachtigd zijn om bankinformatie te verstrekken. Eventuele ontvangers van persoonsgegevens onder deze voorwaarden zijn (bijvoorbeeld):

 • Overheidsorganen en -instellingen indien daartoe een wettelijke of formele verplichting bestaat.
 • Andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen die wij persoonsgegevens toesturen om onze zakelijke relatie met jou te onderhouden (bijv. correspondentbanken, kredietinstellingen, naargelang van het contract).
 • Andere ondernemingen binnen onze groep die een risicobeheerprocedure uitvoeren vanwege een wettelijke of formele verplichting daartoe.

Voorbeelden van andere gegevensontvangers zijn kantoren waarvoor je toestemming hebt verleend, en die je hebt ontheven van het overeengekomen bankgeheim.


7. Worden er gegevens verstuurd naar een derde land of naar internationale organisaties?

Er worden gegevens verstuurd naar locaties in landen buiten de Europese Unie (”derde landen”) indien

 

 • dit nodig is om je opdrachten uit te voeren (bijv. betalingsopdrachten);
 • dit wettelijk vereist is (bijv. verplichte kennisgeving uit hoofde van belastingwetgeving); of
 • je ons daarvoor toestemming hebt verleend.

 

8. Hoe worden mijn gegevens op de website verwerkt?

Tenzij anders is aangegeven, verwerken wij je gegevens alleen op de volgende wijze op onze website, om je verzoeken te verwerken (artikel 6, lid 1, onder b), AVG) of vanwege onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG):
 

 1. Gebruiksgegevens

Zodra je een pagina of een bestand bekijkt, worden er via deze procedure automatisch algemene gegevens opgeslagen in een logbestand. De gegevens worden uitsluitend bewaard voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden, of als indicator van strafbare handelingen in bepaalde uitzonderlijke gevallen.

Wij gebruiken deze gegevens om onze websites te verbeteren en om je op verschillende webpagina's en meerdere apparaten de content te bieden die beantwoordt aan je belangstelling. In het kader van dit proces worden er geen gebruiksgegevens gecombineerd met gepersonaliseerde gegevens. Als je besluit ons je gegevens toe te sturen, worden er tijdens het invoeren van die gegevens back-ups gemaakt. Hetzelfde geldt voor gegevens die in ons systeem worden opgeslagen. Om beveiligingsredenen slaan wij je IP-adres op. Dit kan worden opgevraagd als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Wij creëren geen browsergeschiedenis. Gegevens worden niet doorgestuurd naar derden of anderszins geanalyseerd, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Meer in het bijzonder wordt de volgende gegevensset opgeslagen van elk verwerkingsverzoek:

 • de gebruikte eindapparatuur;
 • de naam van het bekeken bestand;
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • de tijdzone:
 • de hoeveelheid verzonden gegevens;
 • een melding of het verzoek succesvol was;
 • een beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de eerder bezochte pagina;
 • de provider;
 • het IP-adres van de gebruiker.

 

 1. Contact/verzoeken

Indien je contact met ons opneemt (bijv. d.m.v. contactformulieren), bewaren wij je gegevens om je verzoek te verwerken en ook voor het geval dat verdere correspondentie nodig is. Alle gegevens worden gewist zodra je verzoek verwerkt is. Dit geldt niet voor gegevens die wij wettelijk of anderszins verplicht zijn te bewaren.
 

 1. Registratie

Wij gebruiken enkel de gegevens die ons bij registratie worden verstrekt, zodat je onze website kunt gebruiken.

Tijdens de registratie verzamelen wij de volgende gegevens:

 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord.

 

 1. Nieuwsbrief

Onder voorbehoud van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), willen wij u graag met onze nieuwsbrief informeren over recente ontwikkelingen.

Om een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen, dient je je naam en e-mailadres op te geven en hebt je de keuze om je ook voor andere informatie in te schrijven. Nadat je jouw e-mailadres hebt opgegeven, sturen wij je een bericht naar dit adres. In dit bericht kun je op een bevestigingslink klikken om het opgegeven e-mailadres te bevestigen.

Wij slaan je gegevens alleen op om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij slaan ook je IP-adres op en de datum van je inschrijving, als bewijs van je inschrijving voor de nieuwsbrief indien nodig.

Je kunt je op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden door op de ”afmeld”-link onder in de nieuwsbrief te klikken.
 

        e. Gegevensverwerking voor het houden van prijsvragen

 

Als je deelneemt aan prijsvragen, verwerken wij persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, b.v. naam, e-mailadres en, indien van toepassing, je klantnummer en andere gegevens om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. Als onderdeel van de prijsvraag geven wij aan welke van je gegevens nodig zijn voor deelname.
 

De verwerking van de gegevens dient voor het aanbieden, uitvoeren en verwerken van prijsvragen. We verwerken de persoonlijke gegevens van deelnemers aan prijswedstrijden alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor gegevensbescherming. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is AVG artikel 6, lid 1, onder b met betrekking tot gegevensverwerking voor de uitvoering van de wedstrijd en AVG artikel 6, lid 1, onder f voor zover de verwerking onze legitieme belangen dient (bijv. de veiligheid van de wedstrijd; om onze belangen te beschermen tegen misbruik door de mogelijke verzameling van IP-adressen bij het indienen van wedstrijdinzendingen). Voor zover wij je in het kader van de wedstrijd om je toestemming vragen voor het verzenden van reclame per e-mail en je ons hiervoor toestemming geeft, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG artikel 6, lid 1, onder a).
 

De gegevens van de deelnemers worden alleen naar andere plaatsen verzonden als dit nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd (bijvoorbeeld voor het verzenden van prijzen) of als een deelnemer heeft ingestemd met de overdracht. Externe ontvangers kunnen ook externe dienstverleners zijn die ons ondersteunen bij het uitvoeren van de wedstrijd als onze verwerkers, bijvoorbeeld als we deelnameformulieren gebruiken als onderdeel van de wedstrijd. Deze verwerkers worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons aangegeven doeleinden en volgens onze instructies.
 

De gegevens van de deelnemers worden verwijderd wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van de wedstrijd en wij de gegevens niet meer nodig hebben om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Verwerking van de gegevens na het einde van de wedstrijd kan met name plaatsvinden als we vragen over de prijzen beantwoorden of de prijzen vervullen; in dit geval is de bewaartermijn ook afhankelijk van het soort prijs en kan tot drie jaar bedragen, vooral voor artikelen of diensten, om bijvoorbeeld garantiegevallen te kunnen behandelen. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers in individuele gevallen langer worden bewaard, b.v. bij de berichtgeving over de concurrentie in online en offline media. Als er in het kader van de prijsvraag ook voor andere doeleinden gegevens zijn verzameld, zijn de verwerkings- en opslagtermijn gebaseerd op de vereisten voor dit gebruik (zie bijv. voor aanmelding voor de nieuwsbrief in het kader van een prijsvraag de informatie over gegevensbescherming voor de nieuwsbrief onder d)
 

        f.  Gebruik van cookies
 

Om een bezoek aan onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde features mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, dus als je je browser afsluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op je apparatuur en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat je browser te herkennen als je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies).
 

Het is niet mogelijk om via cookies andere bestanden op je computer in te zien of je e-mailadres te achterhalen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Indien de standaardinstellingen voor cookies in je browser zijn opgeslagen, vinden alle processen op de achtergrond plaats, zonder dat je dit merkt. Maar je kunt deze instellingen wel wijzigen.
 

Je kunt je browser aanpassen, zodat je een bericht krijgt als er cookies worden geplaatst en zodat je telkens opnieuw kunt besluiten of je ze accepteert, of je kunt cookies standaard weigeren in bepaalde gevallen. Als je cookies beperkt, worden bepaalde features van onze website wellicht ook beperkt.

Privacy instellingen


Bel ons

Neem contact met ons op via

+31 347 325010

Ma - Vr 9.00 - 17.30 uur

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of blijvende cookie

Bloomreach

Technische cookie voor het laadbalans

Voor de duur van de sessie

Sessie

Onetrust

Cookie die de settings van de gebruiker inleest en het verzamelen van data voor statistische of marketing doeleinden toestaat of voorkomt aan de hand van de gekozen instellingen

12 maanden

Blijvend

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat informatie wordt bewaard die eerder is aangegeven (zoals taalinstelling en instellingen voor het gebruik van video’s). Deze cookies worden anoniem verzameld en kunnen je internetgebruik via andere websites niet volgen.

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of blijvende cookie

Bloomreach

Deze cookies verzamelen informatie die ofwel wordt gebruikt om de interesses van de gebruikers van onze klanten te volgen en om de ervaring op hun websites te helpen verbeteren of ons te helpen begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

2 jaar

Blijvend

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website en eventuele foutmeldingen die worden gegeven tijdens het gebruik van de website. Deze cookies zijn niet herleidbaar tot de gebruiker van de website. De verzamelde informatie wordt bij elkaar opgeteld en geanalyseerd. De cookies zijn enkel voor het verbeteren van de functionaliteit van de website en dus de ervaring van de gebruiker van de website.

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of blijvende cookie

Piwik Pro
Piwik

Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar PIWIK te verzenden.

30 minuten – 1 jaar

Sessie & blijvend 

Cookies voor marktingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om doelgroep gerelateerde advertenties te plaatsen relevant voor de interesses van de gebruiker. Ook worden de cookies gebruikt om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze registreren of je een website wel of niet bezoekt. Deze informatie kan worden gedeeld met derde partijen zoals adverteerders. Cookies om doelgroep gerelateerde advertenties te verbeteren worden veelal gedeeld met websitefuncties van een derde partij.

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of blijvende cookie

Facebook

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van Facebook.

2 jaar

Blijvend

Bing

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk in context met online adverteren.

30 minuten tot 1 jaar

Sessie & permanent

Google Adwords

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van Google AdWords platform.

30 dagen – 2 jaar

Blijvend

LinkedIn

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van LinkedIn.

2 jaar

Blijvend

Bloomreach

Deze cookies verzamelen informatie die ofwel wordt gebruikt om de interesses van de gebruikers van onze klanten te volgen en om de ervaring op hun websites te helpen verbeteren of ons te helpen begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

12 maanden

Blijvend

Eloqua

Deze cookies maken gedragsreclame en -analyse mogelijk in het kader van e-mailmarketing en het meten van de effectiviteit van e-mailreclame. Het volgen gebeurt anoniem totdat een gebruiker zichzelf identificeert door een formulier in te dienen.

13 maanden

Blijvend

f. Range-analyse met behulp van Piwik

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (d.w.z. een belang in de analyse, optimalisatie en rendabele werking van onze website in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG) in het gebruik van Piwik, opensource software die is ontworpen om de toegang van gebruikers statistisch te evalueren.

Je IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen. Piwik maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en het mogelijk maken het gebruik van deze online service door de gebruikers te analyseren. Daarbij kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen voor de gebruikers worden aangemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze online service wordt opgeslagen op onze server en niet naar derden doorgestuurd.

Je kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van je computer te hebben, zodat er op deze website van je apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.

 Om hiervoor te kiezen kun je hieronder klikken om een opt-out cookie te ontvangen.

Privacy instellingen


gGebruik van Eloqua


We gebruiken de Eloqua-service om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, onze nieuwsbrieven te verzenden en onze services dienovereenkomstig te optimaliseren. De Eloqua-servers van de leverancier ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland bevinden zich binnen de EU.


Eloqua maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Als je al een website hebt gebruikt die Eloqua gebruikt, heb je mogelijk al een Eloqua-cookie. Zelfs als deze cookie op andere websites wordt geplaatst, is de informatie van je bezoek aan onze websites alleen zichtbaar voor ons en wordt deze niet gedeeld met Oracle of andere gebruikers van het Eloqua-systeem. Het is ook niet mogelijk voor ons om deze cookie te gebruiken om informatie over je bezoeken aan andere websites vast te leggen of te bekijken. Als je niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met dit gebruik, is onze wettelijke basis hiervoor ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren van onze aanbiedingen.


De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server en daar opgeslagen. Eloqua gebruikt deze informatie namens ons om je gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Als je het gebruik van Eloqua-cookies of de evaluatie van gebruiksgedrag op je apparaat in de toekomst wilt voorkomen, is dit mogelijk via de volgende link: Eloqua Opt-Out.


E-mails verzonden met behulp van Eloqua maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze informatie voornamelijk om te bepalen welke onderwerpen je interesseren door bij te houden of onze e-mails worden geopend en op welke links je klikt. We gebruiken deze informatie vervolgens om de e-mails die we je sturen en de services die we bieden te verbeteren, en om ze te koppelen aan bestaande tracking- of profileringinformatie. Je kunt geen e-mails volgen als je standaard het bekijken van afbeeldingen in je e-mailprogramma hebt uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kun je mogelijk niet alle functies gebruiken. Als je de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt bovenstaande tracking plaats. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Eloqua vind je hier: Oracle Privacy Policy.
 

h. Het gebruik van Facebook Pixel
 

 1. Verwerkte data

Op onze website gebruiken we Facebook Pixel van Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland). Met Facebook Pixel kunnen wij onze bezoekers classificeren in doelgroepen om advertenties op facebook te laten zien. De vastgelegde data (IP adres, soort web browser, locatie van de website, aangeklikte knoppen etc.) kan niet door ons worden ingezien maar wordt enkel gebruikt in context voor de soort advertentie die wordt getoond. Wanneer de Facebook Pixel code is gebruikt, worden er van cookies gebuikt gemaakt. Wanneer je een Facebook account hebt en bent ingelogd, wordt je bezoek aan deze website toegewezen aan je Facebook gebruikers account.
 

Voor het uitwisselen van data maakt je browser automatisch connectie met de Facebook server. We hebben geen invloed op de omvang en verder gebruik van data dat door Facebook (door middel van het gebruiken van deze tool) wordt verzameld. Derhalve informeren wij je conform onze kennis hieromtrent: Door het gebruik van Facebook Pixel ontvangt Facebook informatie dat je de overeenkomstige site van onze website bezoekt en een van onze advertenties hebt geopend of erop hebt geklikt. Als je geregistreerd bent met een Facebook account kan Facebook het bezoek toewijzen aan je account. Zelfs als je niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider je IP-adres en andere identificatiefuncties achterhaalt en opslaat.

 1. Doel voor het verwerken van data

We maken gebruik van deze functies om een beter aanbod conform je interesses te kunnen aanbieden.
 

 1. Juridische basis

We gebruiken je data omdat je je akkoord (AVG artikel 6, lid 1a) hebt gegeven. We verkrijgen je akkoord via onze cookie banner.
 

 1. Duur van de opslag en controle opties

We slaan je data op voor het doel (het laten zien van advertenties op basis van interesse), of zo lang als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de opslag van je data of wanneer je jouw akkoord weer intrekt. Het deactiveren van de ‘Facebook Custom Audiences’ functionaliteiten is voor ingelogde gebruikers hier mogelijk: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Je kunt je instellingen voor advertenties in Facebook instellen op: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook


i. Het gebruik van Google Remarketing en Double Click
 

 1. Verwerkte data

We maken gebruik van Google Remarketing en Google Double Click van Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Via deze technologie worden cookies gebruikt die analyseren hoe je onze website gebruikt en herkennen je browser wanneer je websites bezoekt die toebehoren aan het Google adverteer netwerk. Voor dit doel gebruikt de Google Analytics tracking code zogenaamde dubbel click cookies bovenop de Google Analytics cookies. Deze cookies verzamelen data van andere websites binnen het Google Display Netwerk die je hebt bezocht en op welke advertenties je hebt geklikt. Verder worden cookies (first party van bijvoorbeeld Google Analytics cookies en third party cookies van bijvoorbeeld Google cookie for display instellingen) aan elkaar gelinkt. Dit zorgt ervoor dat we de getoonde advertenties en je interactie met de advertenties kunnen evalueren.


We maken ook gebruik van Google Ads Conversion Tracking. Met deze technologie worden cookies in stelling gebracht wanneer je op een van de advertenties klikt. Deze cookies worden gebruikt wat er gebeurt nadat je op de advertentie hebt geklikt (bijvoorbeeld of je het product gekocht hebt, van welk apparaat je de advertentie bekijkt en of je je voor de nieuwsbrief in hebt geschreven).
 

 1. Doel voor het verwerken van data

Google Remarketing en Google Double Click: Deze technologie wordt gebruikt voor het adverteren op basis van je interesse op andere websites binnen het Google adverteer netwerk.

Google Ads Conversion Tracking: Deze technologie gebuiken we om onze eigen aanbod te verbeteren.
 

 1. Juridische basis

We gebruiken je data omdat je jouw akkoord (AVG artikel 6, lid 1a) hebt gegeven. We verkrijgen je akkoord via onze cookie banner.
 

 1. Duur van de opslag en controle opties

De data die wordt verzameld via Google functionaliteiten wordt opgeslagen en regelmatig verwijderd. Je kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen op je eigen browser. Je kunt ook voorkomen dat Google data verzameld en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser add-on, verkrijgbaar via deze LINK.


Je kunt tegen de opslag van cookies en het bijbehorende verwerken van data voor gepersonaliseerd adverteren door Google je instellingen hier wijzigen: LINK. Het deactiveren van het gebruik van cookies door derde partijen kun je hier wijzigen: LINK. Als alternatief kun je de dubbel click cookies deactiveren door het installeren van de browser plug-in via deze LINK. Het deactiveren kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Informatie over de het privacy beleid van Google vind je hier: https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/
 

j. Het gebruik van LinkedIn Insights and Conversion Tracking
 

 1. Verwerkte data

We gebruiken LinkedIn Insight Tag van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA voor deze website. Deze technologie creeert een LinkedIn browser cookie die de volgende data verzamelt:

 • IP adres
 • Tijd
 • Activiteiten op een pagina
 • Demografische data van LinkedIn indien een gebruiker een actief LinkedIn lid is.

Deze technologie kunnen wij overzichten maken van de werking van onze advertenties en informatie over de interactie met onze website. Voor dit doel maakt deze technologie verbinding met een LinkedIn server bij een bezoek aan onze website indien je ook verbonden bent met je LinkedIn account.
 

 1. Doel voor het verwerken van data

Wij verwerken je data om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over onze websitebezoekers die ons benaderen via onze campagnes op LinkedIn.
 

 1. Juridische basis

We gebruiken je data omdat je jouw akkoord (AVG artikel 6, lid 1a) hebt gegeven. We verkrijgen je akkoord via onze cookie banner.
 

 1. Duur van de opslag en controle opties

We slaan je data op voor het doel (campagne evaluatie), of zo lang als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de opslag van je data of wanneer je jouw akkoord weer intrekt. De verzamelde data is versleuteld. Meer informatie hieromtrent kun je vinden via deze LINK. De privacy policy van LinkedIn vind je via deze LINK. Een LinkedIn opt-out vind je via deze LINK.


k. Integratie van Google Maps


We integreren de kaarten van de service "Google Maps" van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers, zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). Tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik, is onze wettelijke basis voor deze gegevensverwerking ons legitieme belang om onze website te ontwerpen om aan je behoeften te voldoen. De gegevens kunnen ook in de VS worden verwerkt. Privacy beleid: Privacy statement, Opt-Out: Link
 

l. Integratie van Youtube video’s
 

 1. Verwerkte data

We hebben YouTube video's toegevoegd op onze website, die worden gehost door YouTube, maar die rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. volgens de eigen verklaring van YouTube wordt het afspelen van een video niet gebruikt voor het personaliseren van advertenties voor de gebruiker. Wij hebben hier echter geen invloed op. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google).


Om de bescherming van je gegevens bij het bezoeken van onze website te vergroten, worden de video's in eerste instantie gedeactiveerd en met behulp van een zogenaamde "2-klik-oplossing" in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer je een subpagina van onze website oproept die dergelijke video's bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de YouTube-servers. Pas wanneer je de video's activeert, maakt je browser een directe verbinding met de YouTube-servers.
 

Door de video te activeren, ontvangt YouTube de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij YouTube bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat je gegevens worden gekoppeld aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat je gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van hun website om aan je behoeften te voldoen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en om dit recht uit te oefenen moet je contact opnemen met YouTube of Google, b.v. op https://about.google/contact-google/.
 

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google-servers, ook in de VS als een onveilig derde land. Voor deze gevallen beweert de provider zichzelf een standaard te hebben gesteld die overeenkomt met het voormalige EU-VS-privacyschild en heeft hij beloofd te voldoen aan de gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de internationale overdracht van gegevens. We zijn ook zogenaamde modelcontractbepalingen overeengekomen met YouTube, die tot doel hebben een passend niveau van gegevensbescherming in derde landen te handhaven.
 

Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsopties om je privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 1. Doel voor het verwerken van data

De gegevens worden verwerkt en verzonden om YouTube video's te integreren en weer te geven.

 

 1. Juridische basis

De wettelijke basis voor de weergave van de video's is AVG artikel 6, lid 1a, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na  je toestemming.

 

 1. Duur van opslag en besturingsopties

Wij bewaren je gegevens zolang wij deze nodig hebben voor het betreffende doel, of zolang je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de opslag van je gegevens of je toestemming heeft ingetrokken. Als je niet wilt dat gegevens door YouTube worden verwerkt, kunt je jouw toestemming hiervoor weigeren of intrekken.


9. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren je persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Let op: onze zakelijke relatie is een voortdurende verplichting die voor enkele jaren wordt aangegaan.

Indien de gegevens niet meer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij periodiek gewist, tenzij tijdelijke verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Nakoming van een verplichting om de gegevens te bewaren op grond van handels- en fiscale wetgeving, bijv. de algemene belasting wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Conform deze wetten moeten gegevens tussen de twee en tien jaar worden bewaard/gedocumenteerd.


10. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?

Elke persoon met wie wij zaken doen heeft het recht

 • van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG;
 • op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;
 • op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG;
 • op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
 • van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG;
 • het recht op overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG.

Je kunt een verzoek daartoe indienen bij onze functionaris gegevensbescherming.

Elke persoon heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (op grond van artikel 77 AVG). In jouw geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de volledigheid en vragen over de procedure verwijzen wij je naar de website van het AP.

Je kunt je toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens door ons op elk moment weer intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht is gegaan. Let op: deze intrekking is vanaf dat moment van kracht. De intrekking is niet van toepassing op gegevens die vóór de intrekking zijn verwerkt.


11. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

Je dient ons de persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een zakelijke relatie met jou aan te gaan en te onderhouden en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen in verband daarmee, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij gewoonlijk niet in staat een contract met jou te sluiten of een contract uit te voeren.

Meer in het bijzonder zijn wij op grond van anti-witwasregels verplicht je ID-document te controleren voordat wij een zakelijke relatie met je aangaan, en daarbij je naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, en ID-gegevens op te vragen en te documenteren. Om ervoor te zorgen dat wij deze verplichting kunnen nakomen, dient je ons de noodzakelijke informatie en documenten te verstrekken conform de WWFT en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich tijdens onze zakelijke relatie voordoen. Als je ons niet de noodzakelijke informatie en documenten verstrekt, mogen wij de zakelijke relatie met jou niet aangaan of voortzetten.


12. In hoeverre is de besluitvorming geautomatiseerd?

Om de zakelijke relatie aan te gaan en aan te houden, maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Als wij deze procedure in afzonderlijke gevallen gebruiken, zullen wij je daarover apart informeren, indien dat wettelijk vereist is.


13. Doe jij aan profilering?

In sommige gevallen automatiseren wij de verwerking van je gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van je te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld in de volgende gevallen gebruik van profilering:

 • Vanwege eisen in de wet- en regelgeving zijn wij verplicht witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en strafbare handelingen die onze activa in gevaar brengen, te bestrijden. Ook werken wij met gegevensevaluatie (ook tijdens betalingstransacties). Deze maatregelen zijn ingesteld om je te beschermen.
 • Wij gebruiken evaluatie-instrumenten om je gerichte informatie en advies over producten te kunnen verstrekken. Deze stellen ons in staat te communiceren en adverteren (inclusief markt- en opinieonderzoek) op een wijze die aan je behoeften tegemoetkomt.

Wij maken gebruik van scoring bij de beoordeling van je kredietwaardigheid. Met deze procedure wordt berekend hoe waarschijnlijk een klant zijn betalingsverplichtingen in overeenstemming met het contract zal nakomen. Bij deze berekening wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met verdiencapaciteit, uitgaven, bestaande schulden, werk, werkgever, lengte van het dienstverband, ervaringen van eerdere zakelijke relaties, aflossing van eerdere leningen volgens contractuele afspraken, en informatie van kredietinstellingen. Scoring is gebaseerd op een erkende wiskundig statistische procedure die grondig getest is. De berekende uitkomsten helpen ons besluiten te nemen over productverkopen en worden meegenomen in routinematige risicobeheerprocedures.

info

Informatie over je recht om je af te melden op grond van artikel 21 AVG
 

1. Het recht om je af te melden in individuele gevallen

Je hebt op elk moment het recht je af te melden voor verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking met het oog op afweging van belangen), om redenen die verband houden met je eigen, specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 4, AVG.

Als je je afmeldt, zullen wij je persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering tot doel heeft.
 

2. Het recht om je af te melden voor gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden

In individuele gevallen zullen wij je persoonsgegevens gebruiken voor directe reclamedoeleinden. Je hebt op elk moment het recht om je af te melden voor verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering, indien die verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als je je afmeldt voor de gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden zullen wij je persoonsgegevens daarvoor niet meer gebruiken.

Afmelden kan op verschillende manieren, maar indien mogelijk op het volgende adres
 

GRENKEFINANCE N.V.

T.a.v. functionaris gegevensbescherming

Lage Biezenweg 7g

4131 LV Vianen

E-mailadres: [email protected]